زندگی نامه تیم کوک

در این مقاله از انارمگ، زیر نظر اناردونی، به زندگی نامه و سرگذشت تیم کوک، بیزینس من و مدیر عامل اجرایی کمپانی اپل،…